Rhizomebook


Boek XXXV


Concept  Voorgeschiedenis


Inleiding

Vroeger werden steden tegen externe dreigingen beschermd door stenen muren en grachten. Maar met moderne bedreigingen zoals hittestress, wateroverlast, droogte en luchtvervuiling zijn andere oplossingen nodig dan de muren van weleer. Een mogelijke oplossing zou een natuurlijke vesting rondom steden kunnen zijn, bestaande uit bossen en andere vormen van natuur.

Wij stellen voor om een natuurlijke vesting, genaamd Groenvesting Groningen*, rondom de stad Groningen te ontwikkelen. Deze vesting zal bestaande en nieuwe dynamische natuurgebieden met elkaar verbinden, waardoor ecologische zones worden gekoppeld aan groene zones zoals de Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES).

Groenvesting Groningen

De unieke ligging van Groningen, met laaggelegen landbouwgrond en veengebieden aan de westzijde en de Waddenzee aan de noordzijde (directe verbinding via Reitdiep), biedt kansen voor een groene vesting rondom de stad. Hierdoor kunnen natuurlijke elementen worden verweven met de stad, wat bijdraagt aan een grotere biodiversiteit in de regio.

De ontwikkeling van een groene vesting biedt verschillende voordelen, waaronder een klimaatbestendigere stad. Door de niet-dichtbevolkte omgeving rondom de stad is er voldoende ruimte voor een groene vesting, waarbij bestaande groene zones kunnen worden verbonden en uitgebreid. Een aaneengesloten natuurgebied rondom Groningen kan dienen als een ecologische corridor die bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar verbindt, waardoor planten en dieren zich beter kunnen verspreiden en uitbreiden. Door het ontwikkelen van een groene vesting rondom de stad, kunnen we niet alleen de natuurlijke omgeving verbeteren, maar ook bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast, het verminderen van hittestress en het voorkomen van droogte en/of wateroverlast. Bovendien zal het de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en CO2 vastleggen.

Nieuw Babylon

Het concept Groenvesting Groningen lijkt in zekere zin op Nieuw Babylon, het utopische stedenbouwkundige project van Constant Nieuwenhuys uit de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Beide projecten streven naar een verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Waar Nieuw Babylon gericht was op het bevrijden van de mens van de beperkingen van arbeid en een utopische samenleving nastreefde, is Groenvesting gericht op het oplossen van concrete problemen zoals hittestress, wateroverlast, droogte, luchtvervuiling en achteruitgang van de biodiversiteit.

Beide concepten hebben echter gemeen dat ze de mogelijkheid van de mens om de omgeving te vormen en te beïnvloeden benadrukken en ons uitdagen om verder te denken dan de bestaande begrenzingen van onze samenleving. Het concept Groenvesting Groningen wil een symbiose creëren tussen stad en natuur, waarbij natuurlijke elementen de menselijke omgeving verrijken en beschermen. Net als bij Nieuw Babylon staat het concept Groenvesting Groningen open voor voortdurende ontwikkeling. Beide projecten laten zien dat een betere toekomst mogelijk is als we durven dromen over en werken aan een radicale verandering van de wereld om ons heen.

Beleid

Groenvesting Groningen kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het groenbeleid en het integreren van ecologische visies in bouwplannen en stedelijke ontwikkeling. Groenvesting Groningen biedt een nieuw denkkader dat een holistische en meer fundamentele benadering dan het huidige groenbeleid en ecologische visies biedt. Het nieuwe denkkader kan helpen bij het integreren van natuur, ecologie in de ontwikkelingsplannen en bouwprojecten van Groningen, waardoor een meer toekomstbestendige stad kan ontstaan waarin groenbeleid een integraal onderdeel vormt van stadsontwikkeling. Ook kan het nieuwe denkkader samenwerking bevorderen tussen verschillende belanghebbenden, zoals burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Dit kan leiden tot meer draagvlak voor het groenbeleid en een grotere betrokkenheid van alle partijen bij het behoud en de ontwikkeling van groene ruimtes.

Website

Groenvesting Groningen is een ambitieus plan dat we willen laten beginnen met het planten van een zaadje in de vorm van de website. Het doel is om deze uit te laten groeien tot een dynamisch platform van verbeelding, dromen en ideeën die uiteindelijk hun weerslag krijgen in de werkelijkheid: de realisatie van de Groenvesting rondom de stad Groningen.

De website is tevens bedoeld om discussies aan te wakkeren, heel diverse scenario’s en overtuigende argumenten te presenteren, zodat er breed draagvlak voor het plan kan ontstaan. Dit gebeurt doormiddel van interactieve kaarten die de huidige en potentiële groene zones in de stad weergeven, samen met de verschillende voordelen van de Groenvesting. Het doel is om zowel een idealistisch als ook een realistisch beeld van de plannen te geven, gekoppeld aan nieuwe en wetenschappelijke inzichten, Onze wens is dit alles in samenwerking met de gemeente Groningen, de RuG en de Hanzehogeschool te ontwikkelen.

Financiën

Om de website te realiseren en tot een succes te maken, zijn we op zoek naar financiële steun. Hiervoor zullen we verschillende mogelijkheden onderzoeken. Allereerst zullen we lokale en landelijke fondsen benaderen die gericht zijn op duurzaamheid en milieu. Daarnaast overwegen we om gebruik te maken van crowdfunding en zoeken we samenwerken met bedrijven of organisaties die geïnteresseerd zijn in het project en financiële middelen beschikbaar stellen.

Om ons bereik verder uit te breiden, zullen we ook kijken naar de mogelijkheden van subsidies van de Europese Unie. De EU biedt namelijk subsidies voor duurzame projecten en initiatieven. Bovendien willen we ook partijen aanschrijven in de cultuur en beeldende kunstsector, gezien de sterke visuele en beeldende kant van de website.

Kortom, we zullen diverse mogelijkheden verkennen om de benodigde financiële middelen voor de website Groenvesting Groningen bijeen te krijgen.

 

 

 

 

 

© 2013 - 2024 Rhizomebook | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore